ZÁSADY

ochrany osobních údajů

I – Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je provozovatelka zařízení TheoThera, Bohdana Vodičková, se sídlem 779 00 Olomouc, Polská 426/31, IČO 64095614 (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou
  adresa: Tomkova 420/48, 779 00 Olomouc
  e-mail: vodickovabohdana@tiscali.cz, telefon: +420776330555
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II – Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a, nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III – Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce služby (příp. zboží) nebo použití kontaktního formuláře na webových stránkách správce.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (obvykle jméno a kontaktní údaje), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 1. Správce neprovádí automatizované individuální rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.
 2. Os. údaje budou zpracovávány automatizovaně i manuálně, v elektronické i tištěné formě.

IV – Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V – Příjemci osobních údajů

 1. Příjemcem osobních údajů může být zpracovatel osobních údajů, kterého tím správce písemně pověří, a dále pak kterákoliv z osob
 • podílejících se na dodání služeb (příp. zboží), realizaci plateb či vyřizování reklamací na základě smlouvy,
 • poskytujících marketingové služby;
  správce vždy odpovídá za to, že všichni příjemci údajů budou postupovat v souladu s těmito podmínkami a se závaznými právními předpisy o ochraně osobních údajů.
 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 2. Správce Vás tímto též informuje, že při návštěvě webových stránek https://www.theothera.cz/ jsou používány soubory cookies za účelem obstarání plné funkčnosti webu, analyzování návštěvnosti a případného přizpůsobení obsahu (vč. reklamy) konkrétním uživatelům. Používání souborů cookies pro Vás nemá žádné právní ani jiné obdobně významné účinky. Na webových stránkách bude správce případně shromažďovat následující cookies s níže uvedenými účely:

Cookies třetích stran

Google Analytics

Získání statistických informací, opětovné cílení reklamy (retargeting) dle nastavení, resp. způsobu využití internetového prohlížeče

Cookies třetích stran

Google Adwords

Identifikace v rámci reklamní sítě společnosti Google, opětovné cílení reklamy (retargeting)

Cookies třetích stran

Google DoubleclickMarketing Platform

Identifikace v rámci reklamní sítě společnosti Google, opětovné cílení reklamy (retargeting)

Cookies třetích stran

Facebook

Identifikace v rámci reklamní sítě společnosti Facebook, opětovné cílení reklamy (retargeting)

Cookies třetích stran

Adform

Identifikace v rámci reklamní sítě společnosti Adform, opětovné cílení reklamy (retargeting)

Cookies třetích stran

Seznam – Sklik

Identifikace v rámci reklamní sítě společnosti Seznam, opětovné cílení reklamy (retargeting)

 1. Zpracování osobních údajů získaných prostřednictvím souborů cookies může být prováděno správcem, mohou je však pro správce zpracovávat i tito zpracovatelé:
 • Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovány společností Google Inc. v souladu se zásadami dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.
 • Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovány společností Facebook Inc. v souladu se zásadami dostupnými na https://www.facebook.com/full_data_use_policy.
 • Adform A/S, sídlem Wildersgade 10B, sal. 1 DK-1408 Copenhagen K, Denmark. Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovány společností Adform A/S v souladu se zásadami dostupnými na https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out/.
 • Seznam.cz, a.s., sídlem Radlická 3294/10, Praha 5, Smíchov, 15000. Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovány společností Seznam.cz v souladu se zásadami dostupnými na: https://napoveda.sklik.cz/pravidla/smluvni-podminky/#ochrana_spotrebitele
  a zde: https://www.seznam.cz/prohlizec/ochrana-soukromi.
 1. Osobní údaje mohou případně zpracovávat i další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá.

VI – Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 1. Dále máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu (Úřadu pro ochranu osobních údajů či jiný úřad na něj navazující) v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII – Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že zavedl veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce zavedl všechna potřebná technická opatření k zabezpečení datových úložišť
  a úložišť osobních údajů v tištěné podobě, zejména přijal zásady používání výpočetní techniky, ve kterých stanovil opatření zamezující úniku či zneužití osobních údajů, a rozhodl o uchovávání osobních údajů tištěné na zabezpečeném místě se zvláštním režimem přístupu.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají kromě něj přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII – Závěrečná ustanovení

 1. Souhlas s těmito podmínkami vyjádříte objednáním služby či vyplněním kontaktního formuláře na shora uvedených webových stránkách správce.
 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých webových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 5. 1. 2022